शुक्रवार, १८ ऑगस्ट, २०१७

निमित्त

(छायाचित्र: केतकी
.
.
आपण भेटतो
तेव्हा मी नेहमी
स्वतःला खूप सावरून
ठेवलेले असते
ओठांना बजावून ठेवलेले असते
पण तू हसतेस आणि
हलकेच डोळे बंद करतेस
माझा उत्कटतेचा सागर
हिंदकळायला
इतके निमित्त नेहमीच पुरते

तुष्की नागपुरी
नागपूर, १७ जुलै २०१७, १९:३०