सोमवार, ९ जानेवारी, २०१२

तू हसतोस

(छायाचित्र सौजन्य: वैभव )
.
.
तू हसतोस..
आणि सुगंध पसरतो
चोहिकडे, दिशादिशांत, नसानसात
रोमकाटा होतो

तू उरतोस...
मनाच्या सर्व पाकळ्यांमधे
मन उमलू लागते, फुलते
प्रसन्न होते

तू असतोस..
आसपासच
जाणवतात नेहमी पदन्यास
डोळे मिटताच अणुभवते मी
तुझेच श्वास

तू हसतोस…
आणि करतोस
माझे जगणे निरामय
तू औषध आहेस रे
माझ्या जगण्याचे

तुषार जोशी, नागपूर
१० जानेवारी २०१२, ०१:००
+९१ ९८२२२ २०३६५
.
.