शुक्रवार, ९ जुलै, २०१०

एकटक बघायला लागला

(छायाचित्र सौजन्य मेघनाद)

.

.

एकटक बघायला लागला
आज तो हसता हसता
माझा एक ठोका चुकला
त्याला बघता बघता
.
आज मला तो अचानक
वाटला नवा नवा
त्याच्या नजरेत नेम होता
बोचरा पण हवा हवा
.
आज आरशात स्वतःचे
वेगळेच रूप पाहिले
गाल हलके गुलाबी
डोळे लाज लाजलेले
.
एका नजरेत आज तो
हुरहुर लावून गेला
माझे काळीज स्वतःच्या
सोबत घेऊन गेला
.
.
तुषार जोशी, नागपूर
०९ जुलै २०१०, १०:००
.
.

३ टिप्पण्या: